a


Apăsați AICI pentru a descărca varianta printabilă a contractului.


Apăsați AICI pentru a descărca varianta printabilă a anexelor la contract.

 

 

CONDIȚII CONTRACTUALE

DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  

 

1.1 Prezentul contract se încheie între SC AUTO ADRIA SRL, Suceava - 720149, str. Gheorghe Doja, nr. 119A, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J33/157/2004, CUI RO16144169, cont                     RO75 RNCB 0234 0369 9708 0001 deschis la BCR SUCEAVA, reprezentată legal prin doamna Narcisa Airoaei în calitate de director general, numită în continuare VÂNZĂTOR, pe de o parte

 

şi                                                                                                         

1.2 ______________________________________ având sediul în __________________________________

________________________________, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ______/_____/_________, CUI  __________________, cont ______________________________________________ deschis la banca ___________________________________ reprezentată legal prin __________________________________ în calitate de ___________________________________ numită în continuare CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

 

În temeiul art. 60-73 Cod Comercial şi art. 1294-1404 Cod Civil, convin la încheierea prezentului contract de vânzare - cumpărare.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

2.1 Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea, respectiv cumpărarea succesivă de mărfuri piese, accesorii, echipamente, scule, anvelope şi lubrifianţi auto (numite în  continuare marfă), conform portofoliului de produse a VÂNZĂTORULUI şi comenzilor CUMPĂRĂTORULUI. VÂNZĂTORUL se obligă să vândă marfă prevăzută în catalogul electronic al VÂNZĂTORULUI și la prețurile prevăzute în acesta, sau în oferta scrisă transmisă prin orice modalitate.

 

2.2 Prin catalogul electronic părțile înțeleg programul electronic al VÂNZĂTORULUI cuprinzând mărfurile expuse la vânzare de către acesta, codul mărfii, programul de căutare a codului mărfii, programul de ofertare, programul de comenzi marfă. Catalogul electronic face parte integrantă a prezentului contract. La încheierea prezentului contract, CUMPARĂTORUL intră în posesia datelor de acces la catalogul electronic al VÂNZĂTORULUI, respectiv user și parolă. VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a restricționa accesul la catalogul electronic fără notificare sau îndeplinirea vreunei formalități în cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu respectă prevederile prezentului contract.

 

2.3 VÂNZĂTORUL livrează marfa cu calitatea, în cantitatea și sortimentele comandate de CUMPĂRĂTOR, în formele prevăzute prin prezentul contract, în limita stocului existent. CUMPĂRĂTORUL se obligă la respectarea integrală a prevederilor din fișa tehnică a mărfii cumpărate.

 

2.4 Comenzile iniţiate de CUMPĂRĂTOR şi facturile VÂNZĂTORULUI fac parte integrantă din prezentul contract.

 

3. DURATA CONTRACTULUI

 

3.1 Prezentul contract se derulează pe o perioada de 24 luni începând cu data semnării acestuia. Contractul se reînnoieşte în mod tacit la expirarea duratei prevăzute, pentru o perioadă de încă 24 luni cu excepţia cazului în care este denunţat de una dintre părţile contractante. În cazul denunțării, notificarea de încetare a contractului trebuie să vină cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei de expirare a contractului.

 

4. PREȚUL, MODALITĂŢILE ŞI TERMENELE DE PLATĂ

 

4.1 Preţul bunurilor ce fac obiectul vânzării este prevăzut în listele de preţuri din catalogul electronic al VÂNZĂTORULUI și/ sau în ofertele scrise valabile și acceptate la momentul comenzii de către CUMPĂRĂTOR.

 

 

VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a modifica prețul mărfii pe parcursul derulării contractului. Modificările de preţuri intervenite în timpul derulării contractului vor fi aduse la cunoştinţa CUMPĂRĂTORULUI prin orice mijloace conform legislaţiei în vigoare.

 

4.2 Preţul mărfurilor ofertate este preţul de vânzare fără TVA. Acesta se consideră negociat şi acceptat odată cu transmiterea comenzilor de către CUMPĂRĂTOR.

 

4.3. Părțile convin că în cazul în care prețul afișat în catalogul electronic/ ofertele scrise este derizoriu conform noului Cod Civil (40% mai mic decât prețul real), VÂNZĂTORUL nu este obligat la livrarea mărfii cu prețul derizoriu, chiar dacă a fost confirmată comanda, dar cu condiția ca VÂNZĂTORUL să anunțe CUMPĂRĂTORUL despre nelivrare în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data comenzii.

 

4.4 Plățile se efectuează de către CUMPĂRĂTOR în RON în ordinea scadenței facturilor prin orice modalitate de plată: virament bancar (cu recomandarea trimiterii către VÂNZĂTOR a unei copii după ordinul de plată), CEC, bilet la ordin sau numerar. Contabilizarea plăților se va face cronologic de către VÂNZĂTOR (în ordinea scadenței facturilor, deci plățile vor fi considerate achitate pentru facturile cele mai vechi din punctul de vedere al scadenței).

 

4.5 Se consideră ca dată a achitării, data vizei băncii VÂNZĂTORULUI pe ordinul de plată sau data chitanţei în cazul plăţii în numerar. Locul plăţii este la sediul VÂNZĂTORULUI sau la reprezentantul VÂNZĂTORULUI în zona respectivă.

 

4.6 Modalităţile de plată convenite de ambele părți ca fiind modul de efectuare a plăților la momentul încheierii prezentului contract sunt:

BO       □;

CEC  □;

OP       □;

Limită de creditare    □; valoarea de creditare fără TVA ________________ ;    

Numerar (plata la livrarea mărfii)   □; 

Plata în avans prin OP pe bază de factură fiscală/ factură proforma  

(livrarea se va face după confirmarea intrării valorii în contul VÂNZĂTORULUI).

 

 

4.7 Pe documentele de plată se va înscrie obligatoriu destinaţia plăţii, respectiv atât numărul cât şi valoarea facturii sau a facturilor plătite.

 

4.8 CUMPĂRĂTORUL va plăti integral suma specificată pe fiecare factură emisă de către VÂNZĂTOR și nu poate impune unilateral nici un drept de compensare, de recuperare, pretenție proprie sau orice alte drepturi similare care ar putea reveni CUMPĂRĂTORULUI față de VÂNZĂTOR, drepturi care vor fi exercitate în cadrul unor proceduri separate scrise între CUMPĂRĂTOR și VÂNZĂTOR/ sau pe baza aprobării scrise a VÂNZĂTORULUI, în măsura permisă de lege. Fiecare plată efectuată de CUMPĂRĂTOR pentru marfă va fi necondiționată; CUMPĂRĂTORUL nu poate reduce unilateral, compensa sau a se prevala în niciun fel de această sumă împotriva oricăror obligații ale VÂNZĂTORULUI față de CUMPĂRĂTOR. Eventualele reclamații din partea CUMPĂRĂTORULUI nu îl exonerează pe acesta de executarea obligațiilor de plată.

 

4.9 Termenul de plată este de ______________ zile calendaristice.

 

4.10 Termenul de plată (scadența) este calculat de la data emiterii facturii și este înscris pe fiecare factură.

 

4.11 Factura se va emite de regulă la data livrării mărfii de către VÂNZĂTOR.

 

4.12 În caz de neplată la termenele prevăzute în prezentul contract se aplică o penalizare de 0,1% pe zi de întârziere pentru suma datorată de CUMPĂRĂTOR.

 

 

 

 

 

4.13 Vânzătorul are dreptul de a factura penalități de întârziere astfel calculate. Suma penalităților de întârziere poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. În cazul în care penalităţile nu acoperă în totalitate prejudiciul încercat de VÂNZĂTOR, acesta este în drept a solicita în completare şi daune interese.

 

4.14 Sumele datorate de CUMPĂRĂTOR pe baza prezentului contract vor fi achitate și vor fi considerate plătite, în următoarea ordine:

- penalități de întârziere pentru neplata la termen;

 

- valoarea facturilor neachitate.

 

4.15 Proprietatea asupra mărfii vândute se transmite de drept CUMPĂRĂTORULUI  numai în momentul intrării contravalorii integrale a acesteia în contul VÂNZĂTORULUI. În situaţia în care CUMPĂRĂTORUL depăşeşte termenul de plată cu peste 15 zile calendaristice, VÂNZĂTORUL poate folosi orice mijloace legale, pentru recuperarea mărfii livrate și nevândute de CUMPĂRĂTOR sau a sumelor datorate.

 

4.16 În cazul în care CUMPĂRĂTORUL depășește limita de creditare, VÂNZĂTORUL poate refuza onorarea comenzilor fără nici o notificare prealabilă în scris până la achitarea sumelor datorate. VÂNZĂTORUL are dreptul de a modifica unilateral limita de credit.

 

4.17 În cazul în care CUMPĂRĂTORUL înregistrează datorii ajunse la scadență, VÂNZĂTORUL poate refuza onorarea comenzilor și poate restricționa CUMPĂRĂTORUL de la catalogul electronic fără nici o notificare prealabilă în scris.

 

5. GARANTAREA EXECUTĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ

 

5.1 Drept garantare a bunei executări a contractului CUMPĂRĂTORUL predă VÂNZĂTORULUI pe baza unui proces verbal de predare primire bilet la ordin avalizat și/ sau filă CEC pentru sumele datorate în baza acestui contract.

 

5.2 VÂNZĂTORUL poate dispune liber de biletele la ordin și/ sau filele CEC în limita creanțelor, în cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu își achită obligațiile de plată până la scadență, caz în care plățile datorate pe baza prezentului contract vor fi considerate scadente și exigibile.

 

5.3 Depăşirea cu 10 zile a termenului de plată va îndreptăţi pe VÂNZĂTOR să emită o somaţie scrisă către CUMPĂRĂTOR. Biletele la ordin și/ sau filele CEC se vor depune numai în cazul depăşirii termenului de plată cu 15 zile. VANZĂTORUL este obligat să trimită cu 2 zile înaintea depunerii biletului de ordin/ filei CEC la bancă o notificare scrisă prin fax/ e-mail sau poștă, anunțând astfel CUMPĂRĂTORUL despre măsura ce urmează a fi luată.

 

5.4 CUMPĂRĂTORULdeclară că are cunoștință de prevederile legale în cazul refuzului băncii pe motiv de lipsă disponibil a biletului la ordin și/ sau filei CEC depus la bancă.

 

5.5 În cazul în care biletul la ordin și/ sau fila CEC este depus(ă) la bancă pentru recuperarea creanțelor de către vânzător, iar valoarea acestuia depășeste suma datorată (prețul și penalitățile), VÂNZĂTORUL este obligat să restituie diferența în termen de maxim 3 zile bancare de la data încasării valorii biletului la ordin și/ sau filei CEC.

 

5.6 După utilizarea de către VÂNZĂTOR a filelor CEC/ biletelor la ordin pentru recuperarea creanțelor, CUMPĂRĂTORUL trebuie să depună alte instrumente de garanție bancară pentru continuarea colaborării ; până la predarea acestora către VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORUL va achita marfa la livrare.

 

5.7 Prevederile punctului 5 din prezentul contract se aplică în cazul în care CUMPĂRĂTORUL a predat VÂNZĂTORULUI bilet/e la ordin și/ sau filă/e CEC.

 

6. COMENZILE

 

6.1 Comenzile se fac de către CUMPĂRĂTOR prin intermediul programului electronic al VÂNZĂTORULUI sau sub formă scrisă. În cazul comenzilor scrise, acestea trebuie transmise ştampilate şi semnate de persoana care se ocupă de comenzi. Transmiterea se face prin fax sau e-mail.  

 

 

 

6.2 Comenzile se transmit pe baza codului de marfă a VÂNZĂTORULUI. Dacă CUMPĂRĂTORUL nu cunoaște codul și este necesară identificare, acesta trebuie să asigure VÂNZĂTORULUI toate datele necesare identificării corecte a reperelor solicitate (seria de șasiu, marca şi tipul vehiculului, anul fabricaţiei, tipul motorului, capacitatea cilindrică, puterea motorului, numărul de identificare a vehiculului, numărul de axe etc.). VÂNZĂTORUL nu este responsabil pentru reperele identificate şi livrate greşit din cauza unor date greşite prezentate de către CUMPĂRĂTOR sau pentru reperele destinate unor vehicule care au suferit modificări ulterioare fabricației. De asemenea, VÂNZĂTORUL nu poate fi responsabil pentru reperele identificate de către CUMPĂRĂTOR.

 

6.3 În cazul în care marfa comandată nu se află în stocul VÂNZĂTORULUI sau furnizorilor acestuia, respectiv dacă pentru aducerea mărfii în cauză VĂNZĂTORUL întreprinde acțiuni speciale precum plata în avans a acesteia la funizorii săi și/ sau imposibilitatea efectuării de retur, VÂNZĂTORUL poate solicita CUMPĂRĂTORULUI plata unui avans între 50% și 100% din valoarea mărfii comandate.

 

7. LIVRAREA

 

7.1 VÂNZĂTORUL livrează marfa cu calitatea, în cantitatea şi sortimentele solicitate de CUMPĂRĂTOR în baza convenţiilor şi în limita stocului existent.

 

7.2 Contravaloarea transportului este suportată de către VÂNZĂTOR sau CUMPĂRĂTORdupă următoarele reguli:

a) când marfa este livrată cu autovehiculele VÂNZĂTORULUI cheltuielile de livrare sunt suportate de către  VÂNZĂTOR.

b) când marfa este livrată prin intermediul unei firme de curierat, cheltuielile de livrare sunt suportate de către CUMPĂRĂTOR.

 

8. RECEPŢIA,  ACCEPTAREA BUNURILOR ȘI RETURUL

 

8.1 Recepţia bunurilor se face la adresa de livrare a CUMPĂRĂTORULUI. Acesta are obligația de a comunica în scris modificarea adresei de livrare.

 

8.2 CUMPĂRĂTORUL se obligă să primescă/ recepționeze mărfurile comandate și livrate. În acest sens, CUMPĂRĂTORUL, la primirea mărfii, va semna în mod vizibil și va ștampila facturile, avizele de însoțire a mărfii emise de VÂNZĂTOR și scrisorile/ formularele de expediție (AWB) dacă livrarea se face prin curier. CUMPĂRĂTORUL declară, garantează și recunoaște că persoanele care semnează în numele său aceste documente sunt împuternicite ori au atribuții în acest sens, semnătura acestora fiindu-i opozabilă în caz de neînțelegeri ori litigiu între părți. Aceste documente vor constitui dovada primirii mărfurilor, dacă acestea au fost livrate în locul indicat de CUMPĂRĂTOR conform prezentului contract, dovadă care nu poate fi răsturnată prin alte înscrisuri ori dovezi. CUMPĂRĂTORUL are obligația de a verifica dacă marfa corespunde calitativ și cantitativ conform documentelor de livrare. Eventualele deteriorări vizibile la primirea mărfii, lipsa unor repere sau neconformitatea acestora cu comanda ori actele de livrare se consemnează pe factura și în detaliu pe formularul retur-marfă după cum se stipulează mai jos.

 

A. Cazul livrare prin agent/ şofer Auto Adria:

Livrarea se face în prezenţa unui reprezentant al CUMPĂRĂTORULUI.

CUMPĂRĂTORUL este îndreptăţit să refuze piesa (piesele) în cazul în care aceasta este deteriorată şi se obligă să facă menţiunea "piesă deteriorată = refuz primire" pe factura VÂNZĂTORULUI în dreptul reperului aflat în cauză și va completa formularul retur-marfă cu menționarea motivului refuzului și respectând prevederile prezentului contract privitoare la acordarea și instrumentarea garanțiilor și returului de marfă. Agentul/ şoferul VÂNZĂTORULUI, va lua la cunoştinţă despre situaţia creată, urmând ca la întoarcerea lui din cursă, VÂNZĂTORUL să procedeze la instrumentarea cazului.

B. Cazul livrării prin firma de curierat:

CUMPĂRĂTORUL are obligaţia să verifice cantitatea şi calitatea mărfii şi este îndreptăţit să refuze piesa (piesele) în cazul în care aceasta este deteriorată sau constată deficienţe cantitative, se obligă să facă un proces verbal de constatare între el şi firma de curierat care va fi semnat de ambele părţi. Acest document, se va trimite de către CUMPĂRĂTOR prin fax/ e-mail VÂNZĂTORULUI, împreună cu formularul retur-marfă completat.

 

8.3 Având în vedere cele de mai sus, în cazul bunurilor necorespunzătoare, deteriorate, cu deficienţe cantitative sau calitative VÂNZĂTORUL va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/ sau completarea

 

lipsurilor cantitative, în conformitate cu condiţiile de garanţie şi retur prevăzute în prezentul contract, dar și în Certificatul de garanție.

 

8.4 Dacă CUMPĂRĂTORUL nu se achită de obligaţiile prevăzute în prezentul contract cu privire la recepția mărfii sau semnează AWB-ul/ factura/ confirmarea de primire fără menționarea eventualelor neconformități, VÂNZĂTORUL nu garantează soluţionarea favorabilă a reclamaţiei.

 

8.5 CUMPĂRĂTORUL va accepta necondiţionat piesele comandate, dacă acestea corespund d.p.d.v. al certificatelor de conformitate R.A.R.

 

8.6 Refuzul unor bunuri (piese neconforme calitativ, cantitativ) nu îl scuteşte pe CUMPĂRĂTOR de obligaţia de a plăti bunurile pe care nu le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu acest contract.

 

8.7 Prin excepție, VANZĂTORUL acceptă returnarea mărfii în următoarele cazuri:

 

  1. în cazul în care este dovedit că VÂNZĂTORUL a livrat eronat marfa;
  2. în cazul în care marfa este în garanție cu respectarea riguroasă a prevederilor acestui contract privind acordarea garanției;
  3. în cazul comenzilor greșite ale CUMPĂRĂTORULUI cu condiția ca CUMPĂRĂTORUL să anunțe în scris intenția de returnare și să primescă de la VÂNZĂTOR în scris acceptul și condițiile de retur, codurile și cantitățile acceptate; VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a refuza la retur marfa care a făcut obiectul unei comenzi speciale, respectiv care nu reprezintă marfă de stoc sau dacă marfa ce se dorește a fi returnată a fost achiziționată de CUMPĂRĂTOR cu mult timp în urmă și aceasta are un  termen de garanție aproape de final sau dacă marfa în cauză este considerată la momentul respectiv ca fiind nevandabilă. VÂNZĂTORUL percepe cheltuieli de retur după cum urmează:

a)     anunț intenție de retur pană la 15 zile calendaristice de la livrare se acceptă la retur fără cheltuieli de retur;

b)    anunț intenție de retur peste 15 zile și până la 30 zile calendaristice de la livrare se acceptă la retur cu cheltuieli de retur 20% din prețul de achiziție;

c)     anunț intenție de retur peste 30 zile calendaristice de la livrare, de principiu NU se acceptă retur; totuși, în funcție de condițiile de retur ale furnizorului cu privire la produsul în cauză, există uneori posibilitatea de retur cu cheltuieli de retur de cel puțin 20% din prețul de achiziție.

 

8.8 Factura de retur va cuprinde și cheltuielile de retur calculate, dacă este cazul.

 

8.9 Nu se acceptă la retur marfa vândută în promoție, marfă neambalată în ambalajul original/ cu ambalaj deteriorat/ murdar/ fără eticheta importatorului și eticheta de origine, care prezintă urme de lovire/ vopsire/ montaj, care prezintă modificări efectuate de CUMPĂRĂTOR sau consumator, marfă comercializată de alți agenți economici, marfă adusă la comandă specială, marfă returnată fără respectarea prevederilor prezentului contract.

 

8.10 Piesele acceptate la retur, se vor returna în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la acceptul returului, însoțite de fișa retur marfă și aviz de însoțire a mărfii. Aceste documente trebuie semnate și ștampilate obligatoriu de către CUMPĂRĂTOR.

 

8.11 VÂNZĂTORUL își rezervă dreptul de a modifica decizia dată inițial de acceptare a returului în funcție de constatările obținute după momentul recepției de marfă returnată.

 

8.12 Caz special.Unele piese de schimb sunt vândute cu valoare de garanție/ piesă veche la schimb. Piesele care se pot încadra în categoria de mai sus sunt: casete de direcție, pompe servodirecție, electromotoare, alternatoare, etriere, planetare etc. CUMPĂRĂTORUL va fi informat încă de la prelucrarea comenzii despre posibilitatea oferirii piesei vechi la schimb, acest lucru însemnând un preț mai scăzut de achiziție.

Piesa nouă va fi livrată cu o valoare facturată care include valoarea de garanție/ valoarea piesei vechi la schimb. Piesa înlocuită trebuie trimisă la Vânzător în termen de maxim 10 zile lucrătoare, iar după verificarea integrității piesei, va fi stornată/ returnată valoarea de garanție/ valoarea piesei vechi la schimb imediat după primirea avizului pozitiv din partea furnizorului VÂNZĂTORULUI.

În situația în care marfa returnată face obiectul unei piese vechi la schimb, CUMPĂRĂTORUL o va returna cu completarea fișei de retur, însoțită de aviz de expediție. Piesa la schimb trebuie să îndeplinească cumulativ și obligatoriu următoarele criterii:

 

a)     piesa trebuie să fie asamblată și curată;

b)    piesa trebuie să fie returnată în ambalajul în care s-a livrat piesa nouă;

c)     piesa trebuie returnată în 10 zile calendaristice de la data facturii de achiziției a piesei noi;

d)    se acceptă doar piesele vechi al căror cod este vizibil.

Dacă una dintre condițiile de returnare de mai sus nu este îndeplinită, valoarea de garanție rămâne facturată și nu se va storna.

 

8.13 În cazul stocurilor de marfă făcute de CUMPĂRĂTOR cu acordul VÂNZĂTORULUI ca fiind stocuri de marfă cu ”plata la vânzare”, VÂNZĂTORUL se obligă să primească retur marfa stoc nevândută cu condiția ca aceasta să fie în perfectă stare. Și în acest caz este necesară completarea formularului de retur marfă și a avizului de însoțire a mărfii.

 

9. DISCOUNTUL

 

9.1 Discount-urile, promoțiile și ofertele de preț nu se vor calcula cumulativ de pricipiu, însă pot exista promoții care fac excepție de la această regulă. VÂNZĂTORUL va trasmite clar condițiile și mecanismul promoțiilor pentru a nu exista neclarități în acest sens.

 

10. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

 

10.1 VÂNZĂTORUL se obligă:

a)     să respecte prevederile prezentului contract;

b)    să accepte toate comenzile transmise de CUMPĂRĂTOR, în măsura în care le poate onora și să respecte termenul de livrare transmis CUMPĂRĂTORULUI la momentul ofertării; dacă termenul de livrare comunicat inițial se modifică datorită furnizorului VÂNZĂTORULUI, acesta din urmă se obligă să anunțe imediat CUMPĂRĂTORUL și se va proceda la menținerea/ renunțarea la comandă în funcție de opțiunea acestuia;

c)     să predea bunurile în condiţiile stipulate în prezentul contract;

d)    săofere CUMPĂRĂTORULUI numai piese originale, de origine sau certificate, în baza relaţiilor pe care acesta le are cu furnizorii săi;

e)     să garanteze conformitatea mărfii vândute conform Certificatului de garanție;

f)     să asigure transportul returului de marfă acceptat de VÂNZĂTOR în condițiile prevăzute de prezentul contract;

g)    să acorde acces la catalogul electronic și transport gratuit în condițiile prevăzute în prezentul contract.

 

10.2 CUMPĂRĂTORUL se obligă:

 

a)     să respecte prevederile prezentului contract;

b)    să plătească preţul în condiţiile şi la termenele stipulate în prezentul contract;

c)     să ia în primire bunurile vândute conform clauzelor prezentului contract;

d)    să asigure VÂNZĂTORULUI toate datele necesare identificării corecte a reperelor solicitate;

e)     să semneze vizibil și să ștampileze facturile emise de VÂNZĂTOR;

f)     să nu întreprindă nici o acțiune care dăunează imaginii sau numelui VÂNZĂTORULUI și producătorilor de origine a  mărfii; în caz contrar, vânzătorul își rezervă dreptul de a întrerupe relațiile comerciale și de a cere daune interese și morale.

 

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

11.1 Transferul proprietății asupra mărfii ce face obiectul prezentului contract va avea loc numai după plata integrală a mărfii cumpărate. Riscul pieirii mărfii de la data recepției va fi suportat de CUMPĂRĂTOR.

 

12. CLAUZE SPECIALE

 

12.1 Toate produsele VÂNZĂTORULUI sunt livrate însoţite de etichete conform prevederilor legale. Lipsa sau neconformitatea acestora trebuie sesizate de CUMPĂRĂTOR la momentul preluării mărfii în caz contrar se prezumă faptul că, produsele au fost livrate însoţite de etichete conform prevederilor legale, iar orice consecinţe  suportate de către CUMPĂRĂTOR din aceste motive nu pot fi imputate VÂNZĂTORULUI.

 

12.2 Părțile au obligaţia de a răspunde corespondenţei (acte adiţionale, adrese, somaţii etc.) expediate în termen de maxim 7 zile de la primirea acesteia, în caz contrar colaborarea dintre CUMPĂRĂTOR şi VÂNZĂTOR va fi blocată până la îndeplinirea acestor obligaţii, sau, după caz, vor opera condiţiile comerciale semnate de către părţi până la momentul respectiv.

 

 

 

12.3 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor (contracte, modul de organizare a activității VÂNZĂTORULUI, relațiile comerciale, baze de date etc.) pe care le vor deține ca urmare a executării prezentului contract, pe toată perioada de derulare a raportului contractual și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului, sub sancțiunea plății de daune interese. CUMPĂRĂTORUL se obligă să trateze informațiile, documentele confidențiale cu atenție impunând această obligație și angajaților proprii, nepermițând dezvăluirea directă/ indirectă către terțe persoane.

 

13.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

13.1 În cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu și-a achitat în termenul convenit datoria față de VÂNZĂTOR izvorâtă din contractul existent între părți, plățile datorate vor fi considerate scadente și exigibile, iar VÂNZĂTORUL are dreptul de a depune biletele la ordin și/ sau filele CEC menționate în prezentul contract.

 

13.2 În caz de neplată a mărfii, VÂNZĂTORUL are dreptul de a executa silit CUMPĂRĂTORUL până la recuperarea integrală a sumei datorate sau rezoluțiunea contractului cu daune interese.

 

13.3 Răspunderea VÂNZĂTORULUI față de CUMPĂRĂTOR se limitează la prețul de achiziție a piesei/ pieselor reclamate/ contestate în cazul în care se probează că reclamația CUMPĂRĂTORULUI este întemeiată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

 

13.4 CUMPĂRĂTORUL va informa prompt VÂNZĂTORUL cu privire la toate reclamațiile formulate de CUMPĂRĂTOR sau de către clienții acestuia către autorități, reclamații privitoare la produsele livrate de VÂNZĂTOR.

 

14. FORŢA MAJORĂ

 

14.1 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale, executării defectuoase a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

 

14.2 Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se vor comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la eliberarea dovezii.

 

14.3 Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau de un alt organism abilitat de legea statului.

 

14.4 Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

 

14.5 Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 30 zile, fiecare parte poate rezilia unilateral contractul printr-o somație în scris. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, cu îndatorirea de a-și onora toate obligațiile asumate și scadente până la data forței majore.

 

15. LITIGII

 

15.1 Eventulele litigii, dispute, concilieri care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă în municipiul Suceava. Orice litigiu decurgând din/ sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, care nu s-a putut rezolva pe cale amiabilă, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente de pe raza municipiului Suceava.

 

16. GARANȚII

 

16.1 VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORULUI că mărfurile vândute sunt noi și corespund cerințelor legale referitoare la introducerea pe piață în România.

 

16.2 Termenul de garanție pentru mărfurile livrate de VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI și care sunt revândute către consumatori este cel prevăzut în Certificatul de Garanție emis de Vânzător, care face parte integrantă din prezentul contract.

 

 

16.3 Procedura și condițiile de acordare a garanției către CONSUMATORI și excepțiile care exonerează răspunderea VÂNZĂTORULUI privind garanția mărfurilor sunt prevăzute în Certificatul de Garanție emis de VÂNZĂTOR.

 

16.4 CUMPĂRĂTORUL va elibera CONSUMATORILOR, cu ocazia revânzării mărfurilor cumpărate de la VÂNZĂTOR, Certificatul de garanție emis de VÂNZĂTOR, completând datele CUMPĂRĂTORULUI, precum și

 

ale CONSUMATORULUI, semnătura și ștampila amândurora acolo unde este cazul. VÂNZĂTORUL pune la dispoziția CUMPĂRĂTORULUI Certificatul de garanție în două moduri: este printat pe verso-ul facturii de vânzare, dar este și postat în programul electronic al VÂNZĂTORULUI de unde poate fi descărcat, printat și multiplicat.

 

16.5 În cazul în care există reclamații din partea CONSUMATORILOR, iar marfa se află în perioada de garanție, acestea vor fi preluate de către CUMPĂRĂTOR care le va trimite VÂNZĂTORULUI însoțite de toate actele necesare cererii de garanție, conform reglementărilor stipulate în Certificatul de garanție.

 

16.6 Pentru orice problemă apărută la un produs aflat în perioada de garanție acordată de VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORUL are obligația să se adreseze numai acestuia. Intervenția prin mijloace proprii sau adresarea către un alt VÂNZĂTOR atrage nulitatea garanției produsului/ materialului.

 

17. REZILIEREA CONTRACTULUI

 

17.1 Contractul poate fi reziliat de către orice parte cu un preaviz scris de 5 zile.

 

17.2 Rezilierea operează de plin drept în 15 zile de la primirea notificării prin care se aduce la cunoştinţă acest lucru.

 

17.3 VÂNZĂTORUL are dreptul de a rezilia contractul unilateral fără preaviz sau îndeplinirea vreunei formalități în cazul în care:

- CUMPĂRĂTORUL nu respectă termenele de plată;

- CUMPĂRĂTORUL încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale VÂNZĂTORULUI;

- CUMPĂRĂTORUL aduce prejudicii VÂNZĂTORULUI.

 

17.4 În cazul încetării, rezilierii, anulării contractului indiferent de motiv, CUMPĂRĂTORUL este obligat:

-  să restituie pe cheltuiala sa marfa în stoc care n-a fost achitată integral dacă VÂNZĂTORUL dorește acest lucru;

- să achite toate sumele datorate VÂNZĂTORULUI, chiar și cele nescadente, adică și facturile care au o scadență ulterioară încetării contractului, acestea devenind scadente în momentul încetării/ rezilierii/ anulării contractului, pentru marfa care n-a fost restituită și n-a fost achitată parțial/ integral.

 

18. PREVEDERI FINALE

 

18.1 Părțile sunt de acord ca prezentul contract să fie guvernat, interpretat și executat în conformitate cu legislația română în vigoare.

 

18.2 Reprezentantul legal al CUMPĂRĂTORULUI a luat la cunoștință că prin semnarea prezentului contract datele sale cu caracter personal și datele societății, inclusiv cele cu privire la asociați, pot fi prelucrate în caz de litigiu cu VÂNZĂTORUL (conciliere, în instanța de judecată, executare silită, insolvență etc.), inclusiv cele având funcție de identificare a reprezentantului (data nașterii și locul domiciliului), fără a dezvălui publicului datele cu caracter personal (CNP, date din buletin), conform prevederilor legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

18.3 Modificarea contractului se poate face numai cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional, semnat de părți.

 

18.4 În cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule, clauzele valide își vor produce în continuare efectele cu excepția cazurilor în care clauza anulată reprezintă o obligație esențială. În acest caz, părțile sunt obligate să înlocuiască clauza declarată nulă/ nevalabilă conform prevederilor și obiectivului contractului, dar și conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

18.5 Anularea, încetarea contractului nu exonerează părțile de obligațiile de plată pentru sumele datorate în momentul anulării, încetării.

 

18.6 Neexercitarea unui drept pe baza prezentului contract nu echivalează cu renunțarea la exercitarea acestuia. Fiecare renunțare va produce efecte doar dacă este făcută în scris. Termenul de prescripție pentru orice creanță pecuniară a VÂNZĂTORULUI este de 10 ani.

 

18.7 Părțile declară că au deplină autoritate și competența de a încheia și de a semna prezentul contract, precum și de a executa obligațiile ce decurg din acesta.

 

18.8 Prezentul contract, împreună cu modificările și documentele sale anexe, reprezintă voița părților și înlătură orice altă formă de înțelegere verbală sau scrisă în legătură cu cele prevăzute prin prezentul contract anterioară lui încheierii lui (inclusiv contractul comercial de vânzare-cumpărare anterior datei prezentului contract).

 

18.9 Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract în Suceava, astăzi __________________, în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractantă.

 

 

 

        VÂNZĂTOR                                                                                                    CUMPĂRĂTOR    

                     

SC AUTO ADRIA SRL                                                                                      _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanția personală

 

Eu ............................................................................................., domiciliat în .......................................................                                                                                                                                                                                                                                             ................................................................................................................................, identificat cu C.I: seria ............., nr. ................................, CNP...................................................................., în calitate de  .................................. (asociat/ administrator/ director), mă oblig să garantez personal toate datoriile societăţii........................................................................... născute din prezentul contract față de SC AUTO ADRIA SRL, renunțând express la orice beneficiu de discuţiune sau diviziune.

 

 

Semnătură fidejusor  (girant)

Comenzi
si suport telefonic:
0749 057758 - piese
0742 147809 - piese
0742 147800 - uleiuri si anvelope
distributie@autoadria.ro
0.07
Acest site foloseste cookie-uri. Continuand navigarea, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteti vedea aici Politica Cookie si cum le puteti dezactiva. Sunt de acord