Apăsați AICI pentru a descărca Certificatul de garanție în varianta printabilă.

 

CERTIFICAT DE GARANȚIE

1.    Prezentul certificat reglementează cadrul necesar privind garanția produselor de origine, produselor de schimb de origine, produselor omologate sau certificate, materialelor de exploatare, așa cum sunt definite în OG 80/2000 și în Anexa OMTCT nr. 2.135/ 2005, materialelor de întreținere și produselor recondiționate care sunt destinate vehiculelor rutiere, introduse pe piață de SC AUTO ADRIA SRL și care sunt comercializate/ distribuite către consumatori, denumite în continuare produse/ materiale. Produsele comercializate de SC AUTO ADRIA SRL sunt interschimbabile cu piese originale conform cataloagelor și listelor editate de producători. Garanția se aplică în conformitate cu Legea 449/ 2003. Garanția se acordă pentru durata medie de utilizare a produselor/ materialelor, în condiții normale și conforme specificațiilor tehnice ale producătorului, dar și conform specificațiilor tehnice de utilizare și întreținere ale fabricantului autovehiculelor pe care sunt montate.

2.    În sensul prezentului certificat, termenii de mai jos au următoarea semnificație:
2.1    consumatorul este definit conform art. 2 pct. 2 din OG 21/1992 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 2 lit. a) din Legea 449/2003;
2.2    vânzatorul este persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produsele introduse pe piață de SC AUTO ADRIA SRL în condiţiile unui contract încheiat cu SC AUTO ADRIA SRL;
2.3    unitatea de service auto este operatorul economic care are capabilitatea tehnică adecvată de a desfășura activități de reparații, de întreținere și/ sau de reglare funcțională a vehiculelor rutiere, de recondiționare produse, precum și activităti de înlocuire de șasiuri și/ sau caroserii ale vehiculelor și care a fost autorizată de către Registrul Auto Roman (RAR), conform OMTCT nr. 2.131/ 2005; unitatea de service trebuie să fie autorizată RAR pentru tipul de motor și tipul de operațiune/ lucrare care face obiectul unei cereri în garanție.

3.    Fac obiectul garanției conform prezentului certificat produsele și materialele menționate la pct. 1, introduse pe piață de SC AUTO ADRIA SRL, care sunt cumpărate de consumatori de la vânzători sau de la unitatile de service auto, identificate corespunzător prin bonuri fiscale/ facturi fiscale/ devize de reparații. Documentele de cumpărare a produselor/ materialelor supuse prezentei garanții vor conține cel puțin următoarele elemente de identificare: (i) denumirea produsului/ materialului, (ii) codul de identificare al SC AUTO ADRIA SRL.  

4.    TERMENE DE GARANȚIE
4.1    Termenul de garanție se acordă pentru durata medie de utilizare a produselor de origine, produselor de schimb de origine și produselor de schimb de calitate echivalentă. Astfel, pentru produsele de folosință îndelungată se acordă garanție conform specificațiilor tehnice ale producătorului, dar nu mai mult de 24 de luni de la data facturii. Piesele de folosință îndelungată sunt: ambreiaje, arcuri, amortizoare, articulații planetare, elemente de caroserie, elemente de direcție, elemente de frână, semnalizatoare, stopuri, cabluri, pompe, radiatoare, tobe și țevi de eșapament, rulmenți, fișe de bujii, piese de electromotor și alternator, piese de motor în mișcare. Nu se acorda termenul de 24 de luni la următoarele categorii de piese: filtre (de ulei, aer, combustibil), becuri, ștergătoare de parbriz, burdufe, bujii de aprindere și incandescente, garnituri metaloplastice și simeringuri, curele de transmisie și distribuție, elemente de aprindere, covorașe auto, tăvițe de portbagaj, produse de întreținere auto, toate acestea fiind considerate consumabile.
4.2    Produsele recondiționate au un termen de garanție de 12 luni, calculat de la data cumpărării.
4.3    Materialele de exploatare au un termen de valabilitate de minim 24 luni dacă se respectă condițiile de transport, depozitare, păstrare și manipulare, calculat de la data fabricației înscrisă pe ambalaj/ recipient.
4.4    Materialele de întreținere au un termen de valabilitate de minim 24 luni dacă se respectă condițiile de transport, depozitare, păstrare și manipulare, calculat de la data fabricației înscrisă pe ambalaj/ recipient.
4.5    Acumulatorii auto au un termen de garanție conform producătorului, calculat de la data cumpărării.
4.6    Garanția se acordă pentru lipsa de conformitate și/ sau vicii ascunse.
4.7    Pentru orice lipsă de conformitate din perioada de garanție și/ sau viciu ascuns apărut în timpul duratei medii de utilizare a produsului sau materialului SC AUTO ADRIA SRL se angajează faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să înlocuiască ori să repare produsul cumpărat sau să restituie preţul plătit de consumator.

5.    DREPTURILE CONSUMATORULUI
5.1    Garanția acordată prin prezentul certificat nu afectează drepturile consumatorului.
5.2    Drepturile legitime ale consumatorului sunt prevăzute în cap. III, articolele 9-14 din Legea nr. 449/ 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Ordonanța nr. 21/ 1992 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 296/ 2004 privind Codul Consumului.

6. MODALITĂŢILE DE ASIGURARE A GARANŢIEI, ÎNTREȚINERE, REPARARE, ÎNLOCUIRE
6.1  În cazul lipsei conformității/ viciilor ascunse, constatate/ apărute în perioada de garanție/ valabilitate a produsului sau materialului, consumatorul poate solicita repararea sau înlocuirea acestuia.
6.2 Perioada de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data predării produsului/ materialului la vânzător sau unitatea de service auto, până la data reparării/ înlocuirii produsului.
6.3 Cererea de acordare a garanției va fi adresată SC AUTO ADRIA SRL și va fi depusă la vânzătorul sau la unitatea de service auto de la care s-a cumpărat produsul sau materialul menționat în documentele de cumpărare de la pct. 3, însoțită de următoarele înscrisuri:
a. copie după factură/ bonul fiscal de cumpărare a produsului/ materialului emis de vânzător;
b. copie după devizul de montaj/ instalare/ reparații a produsului/ materialului și bonul fiscal/ factură, emise de unitatea de service auto; unitatea de service trebuie să fie autorizată RAR pentru tipul de motor și tipul de operațiune/ lucrare;
c. certificatul de garanție a produsului/ materialului, în original, completat corespunzător, semnat de vânzător și consumator;
d. copie după certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului al cărui produs sau material fac obiectul garanției;
e. copie care atestă valabilitatea inspecției tehnice periodice a vehiculului;
f. notă de constatare a lipsei de conformitate sau a viciului ascuns a produsului/ materialului emisă de unitatea de service auto.
Cumpărătorul are obligația de a verifica existența tuturor actelor aferente tranzacției, precum și corectitudinea întocmirii acestora/ concordanța cu produsele/ materialele comandate și livrate, lipsa acestora generând neacordarea garanției. Lipsa documentelor însoțitoare/ neconformitatea documentelor va fi semnalată vânzătorului în maxim 48 ore. Rezolvarea lipsei documentelor/ aducerea documentelor la conformitate intră în sarcina vânzătorului. De asemenea, atât vânzătorul cât și cumpărătorul au obligația ca la preluarea/ livrarea produsului/ materialului să verifice integritatea fizică a acestuia, precum și existența tuturor subansablelor. Reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
Vânzătorul va înainta către SC AUTO ADRIA SRL pe lângă piesa/ materialul care face obiectul cererii de garanție, întregul set de înscrisuri mai sus menționate, precum și fișa de retur a piesei în garanție completată și copia după factura de achiziție de la SC AUTO ADRIA SRL.
6.4    Dacă solicitarea de garanție este întemeiată, SC AUTO ADRIA SRL va repara/ înlocui în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii de garanție, produsele/ materialele neconforme, prin intermediul vânzătorului sau unității de service auto de la care acestea au fost cumpărate de consumator.
6.5     Garanția acoperă cel mult valoarea integrală a produsului/ materialului reclamat.
6.6    În cazul solicitării de garanție prin care se invocă vicii ascunse, SC AUTO ADRIA SRL va repara/ înlocui produsele/ materialele în termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea expertizei tehnice efectuate conform art. 13 alin. (2) din OG 21/1992, dacă producătorul sau organismul tehnic abilitat care a efectuat expertiza au constatat existența acestor vicii.
6.7    Dacă din diverse motive, SC AUTO ADRIA SRL nu poate asigura repararea ori înlocuirea produselor/ materialelor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului măsuri reparatorii echivalente conform art.11 din Legea nr. 449/ 2003.
6.8    În cazul în care solicitarea de garanție este neîntemeiată, consumatorul va suporta cheltuielile aferente cercetării/ expertizării produsului/ materialului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare).
6.9    Produsele și materialele înlocuite în perioada de garanție devin proprietatea SC AUTO ADRIA SRL și vor fi predate de consumator vânzătorului sau unității de service auto.

7.       SITUAȚII CARE EXONEREAZA SC AUTO ADRIA SRL DE RĂSPUNDEREA PRIVIND GARANȚIA SAU CARE CONDUC LA IEȘIREA DIN GARANȚIE A PRODUSULUI/ MATERIALULUI.
7.1    Produsul/ materialul cumpărat de consumator nu provine de la SC AUTO ADRIA SRL.
7.2    Consumatorul a comandat un cod greșit sau a furnizat date de identificare eronate vânzătorului.
7.3    Consumatorul nu face cererea de garanție în termenul menționat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute la pct. 6.3 lit.a-f, ori acestea sunt completate greșit, incomplet sau necorepunzător.
7.4    Consumatorul a pierdut certificatul de garantie.
7.5    Produsul/ materialul a fost utilizat în alte scopuri sau pe alte vehicule decât cele indicate de producător.
7.6    Produsele prezintă o uzură normală datorită funcționării.
7.7    Produsele nu au fost montate/ instalate/ reglate/ verificate într-o unitate de service auto autorizată conform prevederilor de la pct. 2.3 din prezentul certificat.
7.8    Din devizul de service pentru reparație/ înlocuire NU reiese că au fost efectuate operațiunile respectând tehnologia de reparație a fabricantului autovehiculului sau fabricantul produselor (verificare, etalonare, reglare, curățare etc.).
7.9    Produsul a fost montat incorect sau împreună cu piese conexe uzate, neconforme cu specificațiile producătorului sau modificate.
7.10    Uzura sau defectul produsului se datorează suprasolicitării, întreținerii sau reglajelor/ verificărilor periodice necorespunzătoare, ori a intervențiilor neautorizate asupra produsului în perioada de garanție a acestora.
7.11    Produsul prezintă urme de lovituri, șocuri mecanice, zgârieturi, rupturi, fisuri, îndoituri, deformări, care nu îi sunt imputabile, sau a suferit acțiunea unor factori externi procesului normal de funcționare.
7.12    Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natură (șocuri termice, electrice, mecanice).
7.13    Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzătoare: porniri cu robot sau prin tractare, depășirea greutății maxime admise, competitii sportive, raliuri, ori au fost modificate instalațiile și sistemele acestuia.
7.14    Pentru autovehicule folosite în regim special: taximetrie, mașini transport persoane si marfă, ambulanță, mașini de poliție, de școală, perioada de garanție se reduce la 6 (șase) luni pentru toată gama de produse.
7.15    Instalarea neautorizată pe vehicul de echipamente/ accesorii altele decât cele din echiparea din fabrică.
7.16    Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului datorită transportului, manipulării, depozitării, păstrării, utilizării, exploatării necorespunzatoare, ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de caldură.
7.17    Seria/ marcajul/ codul constructiv sau de identificare al produsului a fost șters sau acesta prezintă marcări ori ștanțări artizanale.
7.18    Demontarea în părți componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producator, acolo unde este cazul.
7.19    Vehiculul prezintă defecțiuni la sistemele de direcție, frănare, suspensie, răcire, climatizare, electrice etc.
7.20    Exploatarea necorespunzătoare a vehiculului prin: neefectuarea rodajelor, depășirea regimului termic, a turației maxime admise.
7.21    Defectarea produselor datorită prezenței corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcționare a acestora (ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie etc.)
7.22    Nerespectarea intervalului și a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului.
7.23    Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecția tehnică periodică a expirat înaintea apariției cazului de garanție.

8.    EXCEPȚII DE LA GARANȚIE
8.1    Nu fac obiectul garanției acordată prin prezentul certificat bunurile, altele decât piese auto, oferite în cadrul campaniilor promoționale.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Noi, SC AUTO ADRIA SRL, cu sediul în Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 119 A, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/157/2004, având CIF RO16144169, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor ART. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele comercializate de noi, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu standardele europene.

Prin semnarea prezentului certificat de garanție cumpărătorul CONFIRMĂ că a citit și este de acord cu prevederile acestui certificat de garanție.
Respectați normele de protecție a mediului și normele de protecție a muncii privind produsele cumpărate! Predați către SC AUTO ADRIA SRL piesele defecte, acumulatorii uzați, becurile arse, precum și lichidele de întreținere uzate în vederea predării către unități specializate de reciclare!

 

Comenzi
si suport telefonic:
0749 057758 - piese
0742 147809 - piese
0742 147800 - uleiuri si anvelope
distributie@autoadria.ro
0.06
Acest site foloseste cookie-uri. Continuand navigarea, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteti vedea aici Politica Cookie si cum le puteti dezactiva. Sunt de acord